#New sale quý 2/2024 Điểm bán hải sản tươi sống! Mua bán hải sản tươi sống online!

Điểm bán hải sản tươi sống! Mua bán hải sản tươi sống online!

TÊN SẢN PHẨM 1
Cá anh vũ Cá anh vũ đầu vàng
Giá bán:
2,2 triệu /kg.
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/ca-anh-vu/

TÊN SẢN PHẨM 2
Cá bống dừa
Giá bán:
250 k/ kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-bong-dua-bao-nhieu-1kg/

TÊN SẢN PHẨM 3
Cá bống tượng
Giá bán:
480k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-bong-tuong-bao-nhieu-1kg-ban-o-dau-gia-tot/

TÊN SẢN PHẨM 4
Cá chạch quế 10 -25con
Giá bán:
190k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/ca-chach-que/

TÊN SẢN PHẨM 5
Cá chình bông suối sống 0,8 -2 kg
Giá bán:
720k / kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/ca-chinh-bong/

TÊN SẢN PHẨM 6
Cá chình mun sống 0.8-1.6 kg
Giá bán:
690k/ kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/ca-chinh-nuoc-ngot-bao-nhieu-tien/

TÊN SẢN PHẨM 7
Cá trắm đen 4 – 10kg/con
Giá bán:
155k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-tram-den-bao-nhieu-tien-1kg/san-pham/ca/

TÊN SẢN PHẨM 8
Cá heo miền Tây 35 – 45 con/kg
Giá bán:
590k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/ca-heo-mien-tay-bao-nhieu-1kg/san-pham/

GIÁ HẢI SẢN TƯƠI SỐNG – CÁ nước ngọt -Điểm bán hải sản tươi sống! Mua bán hải sản tươi sống online!

Giá bán:
150k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/ca-dieu-hong/

TÊN SẢN PHẨM 10
Cá hồi Sapa sống
Giá bán:
480k /kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-hoi-sapa-tuoi-song/

TÊN SẢN PHẨM 11
Cá tầm
Giá bán:
390k / kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/ca-tam/

TÊN SẢN PHẨM 12
Cá kèo sống  30-35 con
Giá bán:
200k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/ca-keo-song/

TÊN SẢN PHẨM 13
Cá lăng sống
Giá bán:
295k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/ca-lang/

TÊN SẢN PHẨM 14
Cá chép chuỗi ngọc 1kg- 2kg
Giá bán:
497k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/ca-chep-chuoi-ngoc-ca-chep-khong-vay-ca-chuoi-ngoc-bao-nhieu-1kg/

TÊN SẢN PHẨM 15
Cá chép giòn
Giá bán:
230k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-chep-gion-hom-nay/

TÊN SẢN PHẨM 16
Cá chiên sông Đà 3 – 6 kg
Giá bán:
1050 k/  kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/ca-chien-song-da-doc-dao/

GIÁ HẢI SẢN TƯƠI SỐNG – CÁ ĐỒNG

TÊN SẢN PHẨM 17
Cá chạch đồng 40 – 50 con
Giá bán:
250k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-chach-dong-gia-ca-chach-song-tai-vua-hai-san-kim-dong-hy/

TÊN SẢN PHẨM 18
Cá lóc đồng sống
Giá bán:
280k/kg ;
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-loc-dong-hom-nay-2021-tai-chihaisan-dang-rat-tot/

GIÁ HẢI SẢN TƯƠI SỐNG – CÁ BIỂN

TÊN SẢN PHẨM 19
Cá bạc má 4 – 8 con /kg
Giá bán:
160.k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-bac-ma-loai-ca-bien-rat-hien-ngon-va-re-tai-chihaisan/

TÊN SẢN PHẨM 20
Cá bò giáp
Giá bán:
550.k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/ca-bo-giap/

TÊN SẢN PHẨM 21
Cá bơn sống Hàn Quốc
Giá bán:
890.k/kg.
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/ca-bon-han-quoc-gia-bao-nhieu/

TÊN SẢN PHẨM 22
Cá chim trắng biển 0.6- 1,5 kg
Giá bán:
290 k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/ca-chim-trang/

TÊN SẢN PHẨM 23
Cá chẽm sống 1-3kg/con
Giá bán:
220k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-chem-song-tphcm/

TÊN SẢN PHẨM 24
Cá chèo bẻo sống
Giá bán:
320k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/ca-cheo-beo/

TÊN SẢN PHẨM 25
Cá chình biển sống
Giá bán:
320k/kg.
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-chinh-bien-ca-chinh-hoa-bao-nhieu-1kg/

TÊN SẢN PHẨM 26
Cá mao ếch sống
Giá bán:
630k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-mao-ech-hom-nay/

TÊN SẢN PHẨM 27
Cá mập sữa1 – 2,5kg/con
Giá bán:
350k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-map-sua-nguyen-con-bao-nhieu-1kg-ban-o-dau-ca-con-song/san-pham/

TÊN SẢN PHẨM 28
Cá mặt quỷ
Giá bán:
950k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-mat-quy-bao-nhieu-1kg/

GIÁ HẢI SẢN TƯƠI SỐNG – CÁ MÚ CÁC LOẠI

TÊN SẢN PHẨM 29
Cá mú chuột 1,2 kg – 3,0 kg/con
Giá bán:
2,3 tr/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/ca-mu-chuot-bao-nhieu-1kg/

TÊN SẢN PHẨM 30
Cá mú đỏ sống Size: 0.8-1.6 kg/con
Giá bán:
1.450k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/ca-bong-mu/

TÊN SẢN PHẨM 31
Cá mú nghệ
Giá bán:
420k/ kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/ca-mu-nghe-tphcm/

TÊN SẢN PHẨM 32
Cá mú sao xanh
Giá bán:
750k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-mu-sao-xanh-loai-ca-ngon-nhat-trong-ho-nha-ca-mu/

TÊN SẢN PHẨM 33
Cá mú trân châu – Cá mú cọp
Giá bán:
380k/kg.
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/ca-mu-cop-song/

GIÁ HẢI SẢN TƯƠI SỐNG – CUA -Vựa bán hải sản tươi sống? Hải sản tươi sống cung cấp chất bổ !

TÊN SẢN PHẨM 34
Cà Xỉu
Giá bán:
250k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/ca-xiu-la-con-gi-an-nhu-the-nao-gia-ca-xiu-song-bao-nhieu-1kg/
TÊN SẢN PHẨM 35
Cáy càng đỏ
Giá bán:
120k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/cay-cang-do-cua-cang-do-loai-thuc-pham-dan-da-ma-ngon-tuyet/san-pham/
TÊN SẢN PHẨM 36
Cù kỳ
Giá bán:
300k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/con-cu-ky/
TÊN SẢN PHẨM 37
Cua 2 da sống
Giá bán:
950k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/cua-2-da/

TÊN SẢN PHẨM 38
Cua đinh
Giá bán:
720k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/cua-dinh/
TÊN SẢN PHẨM 39
Cua đỏ Phú Quý 300g/con
Giá bán:
540k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/gia-cua-do-phu-quy/
TÊN SẢN PHẨM 40
Cua gạch
Giá bán:
690k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/gach-cua-an-co-tot-khong/
TÊN SẢN PHẨM 41
Cua gạch Cà Mau  300 g – 450g
Giá bán:
790k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/cua-gach/
TÊN SẢN PHẨM 42
Cua huỳnh đế sống
Giá bán:
1450 k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/cua-huynh-de-gia-bao-nhieu-2/

TÊN SẢN PHẨM 43
Cua mặt trăng
Giá bán:
270k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/cua-mat-trang-gia-bao-nhieu/

GIÁ HẢI SẢN TƯƠI SỐNG –  GHẸ

TÊN SẢN PHẨM 44
Ghẹ đá biển 3 – 5 con/kg
Giá bán:
680k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/ghe-da-bien/san-pham/
TÊN SẢN PHẨM 45
Ghẹ sống Loại 3-4 con/kg :
Giá bán:
450k /kg.
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/ghe-tuoi-song-hcm/

TÊN SẢN PHẨM 46
Rạm
Giá bán:
180k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/con-ram-gia-bao-nhieu/
TÊN SẢN PHẨM 47
Sam biển
Giá bán:
360 k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/sam-bien-bao-nhieu-tien-1kg/

GIÁ HẢI SẢN TƯƠI SỐNG – CUA NGOẠI NHẬP

TÊN SẢN PHẨM 48
Cua Alaska
Giá bán:
1.900k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/cua-alaska-gia-bao-nhieu/

TÊN SẢN PHẨM 49
Cua biển Bắc Mỹ sống 800g-1,2kg
Giá bán:
900k/ kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/cua-bien-bac-my-ban-o-dau/

TÊN SẢN PHẨM 50
Cua lông Hồng Công  ( 7 – 8 con /kg)
Giá bán:
990k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/cua-long-hong-cong-ban-o-dau/

TÊN SẢN PHẨM 51
Cua pha lê Úc sống 1,5kg- 2,5kg
Giá bán:
2.100k/kg,
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/cua-pha-le-uc-song-ban-o-dau/

TÊN SẢN PHẨM 52
Cua tasmania nhập khẩu
Giá bán:
3.700k/kg.
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/cua-tasmania-nhap-khau-uc-ban-o-dau/

GIÁ HẢI SẢN TƯƠI SỐNG – ỐC

TÊN SẢN PHẨM 53
Ốc bàn tay
Giá bán:
200k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/oc-ban-tay/
TÊN SẢN PHẨM 54
Ốc gai đại 0.8 kg up
Giá bán:
350k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/oc-gai/
TÊN SẢN PHẨM 55
Ốc Giác vàng
Giá bán:
390k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/gia-oc-giac-oc-giac-vang/
TÊN SẢN PHẨM 56
Ốc hoàng hậu 1 – 3 kg / con
Giá bán:
420k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/oc-hoang-hau/
TÊN SẢN PHẨM 57
Ốc hương 40-50 con/kg
Giá bán:
710k/kg,
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/oc-huong-nu-hoang-cua-cac-loai-oc-gia-bao-nhieu-1kg/
TÊN SẢN PHẨM 58
Ốc mỡ biển 30 – 40 con
Giá bán:
210k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/oc-mo-bien/san-pham/
TÊN SẢN PHẨM 59
ốc móng chân  8-12 con/kg:
Giá bán:
520k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/oc-mong-chan-lam-mon-gi-ngon/
TÊN SẢN PHẨM 60
Ốc móng tay
Giá bán:
115k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/gia-oc-mong-tay/
TÊN SẢN PHẨM 61
Ốc nhảy
Giá bán:
230k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/oc-nhay/
TÊN SẢN PHẨM 62
Ốc nhung
Giá bán:
150k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/oc-nhung/
TÊN SẢN PHẨM 63
Ốc tai tượng  3kg – 5kg
Giá bán:
290k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/oc-tai-tuong-gia-bao-nhieu/

TÊN SẢN PHẨM 64
Tu hài đỏ
Giá bán:
350k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/tu-hai-do-ban-o-tphcm/
TÊN SẢN PHẨM 65
Tu hài VN, Size 4 -6 con /kg:
Giá bán:
520k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/con-tu-hai/

GIÁ HẢI SẢN TƯƠI SỐNG –  SÒ

TÊN SẢN PHẨM 66
Sò điệp sống VN
Giá bán:
155k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/gia-so-diep-song/
TÊN SẢN PHẨM 67
Sò dương  5 -10con/kg
Giá bán:
340k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/so-duong-bao-nhieu-1kg/
TÊN SẢN PHẨM 68
Sò huyết cồ đại sống – size từ 20 – 25con/kg
Giá bán:
500k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/so-huyet-dai/
TÊN SẢN PHẨM 69
Sò huyết sống 40-70 con/kg
Giá bán:
250k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/gia-so-huyet/
TÊN SẢN PHẨM 70
Sò lụa đỏ 15 – 20 con/kg
Giá bán:
175k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/so-lua-do/
TÊN SẢN PHẨM 71
Sò móng tay bao sống
Giá bán:
130k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/oc-mong-tay-tuoi-song/
TÊN SẢN PHẨM 72
Sò tộ
Giá bán:
150k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/so-to/

TÊN SẢN PHẨM 73
Hến sông sống
Giá bán:
60k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/hen-song-song-map-u/san-pham/

TÊN SẢN PHẨM 74
Ngao hai cồi sống 10-15 con
Giá bán:
310k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/ngao-hai-coi/

TÊN SẢN PHẨM 75
Nghêu trắng 30 – 50 con/kg
Giá bán:
90k/ kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/ngheu-trang-loai-do-bien-thom-ngon-bo-re-la-co-that/san-pham/

GIÁ HẢI SẢN TƯƠI SỐNG – ỐC SÒ NGOẠI NHẬP

TÊN SẢN PHẨM 76
Bào ngư HQ  sống 10 – 12
Giá bán:
1.350.k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/bao-ngu-han-quoc-ban-o-dau/
TÊN SẢN PHẨM 77
Bào ngư Úc sống , Size 3 con/kg
Giá bán:
2.350.k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/bao-ngu-uc-gia-bao-nhieu/
TÊN SẢN PHẨM 78
Hàu Mỹ sống
Giá bán:
85k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/con-hau-my-song-thit-hau-my/

TÊN SẢN PHẨM 79
Sò bơ Mỹ
Giá bán:
450k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/so-bo-my/

TÊN SẢN PHẨM 80
Ốc vòi voi Canada 1kg -1,2kg/con
Giá bán:
1.100k /kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/oc-voi-voi-canada-ban-o-dau/

TÊN SẢN PHẨM 81
Tu hài Canada
Giá bán:
3.300k/kg.
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/tu-hai-canada/

TÊN SẢN PHẨM 82
Vẹm đen Hàn Quốc
Giá bán:
210k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/vem-den/

GIÁ HẢI SẢN TƯƠI SỐNG – TÔM

TÊN SẢN PHẨM 83
Tôm  càng xanh 4-6 con
Giá bán:
670k/Kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/tom-cang-song-tom-cang-xanh/

TÊN SẢN PHẨM 84
Tôm càng sen
Giá bán:
450k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/tom-cang-sen/san-pham/

GIÁ HẢI SẢN TƯƠI SỐNG – TÔM HÙM -Điểm bán hải sản tươi sống! Mua bán hải sản tươi sống online!

TÊN SẢN PHẨM 85
Tôm hùm baby sống 3 – 4 con/kg
Giá bán:
1.250k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-baby-gia-bao-nhieu/
TÊN SẢN PHẨM 86
Tôm hùm bông – Size 1-1,2kg
Giá bán: 2.350k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-bong/
TÊN SẢN PHẨM 87
Tôm hùm bông – Size 2-4kg
Giá bán:3.000k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-bong/

TÊN SẢN PHẨM 88
Tôm hùm bông – Size 400g -500g   :
Giá bán:
1.350k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-bong/
TÊN SẢN PHẨM 89
Tôm hùm bông – Size 500g -700g   :
Giá bán:1.550k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-bong/
TÊN SẢN PHẨM 90
Tôm hùm bông – Size 700g – 900g  :
Giá bán:1.700k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-bong/

TÊN SẢN PHẨM 91
Tôm hùm tre sống 2-4 con/kg.
Giá bán:
1.250k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/gia-tom-hum-tre/

TÊN SẢN PHẨM 92
Tôm hùm xanh sống   200g-300g
Giá bán:
910k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-xanh/
TÊN SẢN PHẨM 93
Tôm hùm xanh sống 300g-400g
Giá bán:1.020k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-xanh/
TÊN SẢN PHẨM 94
Tôm hùm xanh sống 400g-500g
Giá bán:1.160k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-xanh/
TÊN SẢN PHẨM 95
Tôm hùm xanh sống 500g-600g
Giá bán:
1.280k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-xanh/
TÊN SẢN PHẨM 96
Tôm mũ ni đỏ
Giá bán:
1tr 6 đ/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/tom-mu-ni-gia-bao-nhieu-1kg-ban-o-dau-tuoi-ngon-nhat/
TÊN SẢN PHẨM 97
Tôm mũ ni trắng
Giá bán:
800 k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/tom-mu-ni-gia-bao-nhieu-1kg-ban-o-dau-tuoi-ngon-nhat/
TÊN SẢN PHẨM 98
Tôm sú loại 40 con
Giá bán:
360k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/tom-su-loai-40-con-kg/san-pham/tom/
TÊN SẢN PHẨM 99
Tôm sú sống  ( size 25 – 35 con/ kg)
Giá bán:
450k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/tom-su-song-ban-o-dau/
TÊN SẢN PHẨM 100
Tôm tích sữa
Giá bán:
200k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/tom-tich-sua-song/san-pham/

TÊN SẢN PHẨM 101
Bề bề chúa Size 4 – 6 con/kg
Giá bán:
1.350.k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/be-be-chua-tuoi-song/san-pham/

GIÁ HẢI SẢN TƯƠI SỐNG – TÔM NGOẠI NHẬP-Điểm bán hải sản tươi sống! Mua bán hải sản tươi sống online!

Tôm Alaska
Giá bán:
1.050k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-my-alaska-con-song-ban-o-dau/
TÊN SẢN PHẨM 103
Tôm hùm Canada nhập khẩu
Giá bán:
950k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-canada-dong-lanh/
TÊN SẢN PHẨM 104
Tôm hùm Úc sống  trên 1,5kg/con
Giá bán:
1.850 k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-uc-song-gia-bao-nhieu/
TÊN SẢN PHẨM 105
Tôm hùm Úc sống 1 – 1,5kg/con
Giá bán:
1.750 k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-uc-song-gia-bao-nhieu/

TÊN SẢN PHẨM 106
Tôm tít Indo khủng
Giá bán:
1.750k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/tom-tit-mua-o-dau-tai-tphcm/

 

GIÁ HẢI SẢN TƯƠI SỐNG – MỰC-Điểm bán hải sản tươi sống! Mua bán hải sản tươi sống online!

TÊN SẢN PHẨM 107
Bạch tuộc sống
Giá bán:
410 k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/bach-tuoc/

TÊN SẢN PHẨM 108
Ba ba sống , 1,4 –1.6 kg/con
Giá bán:
470 k/kg
Quy cách : sống bơi
https://chihaisan.com/con-ba-ba/

Điểm bán hải sản tươi sống! Mua bán hải sản tươi sống online!GiÁ HẢI SẢN TƯƠI SỐNG CỦA CÔNG TY KIM ĐÔNG HY RẤT rẻ, CHẤT LƯỢNG HẢI SẢN RẤT TỐT. 

 

Chúng tôi sẽ có các bài viết sau:

Mua hải sản Online Hà Nội, Bảng giá hải sản Vũng Tàu, 

Chợ hải sản, Chợ hải sản tươi sống, Vựa hải sản,
Hải sản giá rẻ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *